Visie

Ontstaan van de Yeshua gemeente
Wij, Carla en Evert Vosters, zijn op 5 februari 2012 een gemeente gestart. Dat is niet zomaar ontstaan, want een kerk begin je niet, omdat je dat zo leuk lijkt. Een kerk begin je pas als je ‘zeker’ weet dat God je roept voor deze uitzonderlijke taak. Voor ons betekende dit dat wij jaren lang mochten oefenen in de wijngaard van de Heer. Jaren hebben wij onderwijs gegeven aan vrouwen en mannen op het gebied van het geloof. Daarbij stond altijd het volbrachte offer van Jezus Christus centraal. Door Zijn genade zijn we uit de wereld geroepen en een kind van Hem geworden.

Jarenlang hebben wij mogen oefenen op het gebied van onderwijs geven aan mensen die daarvoor belangstelling hadden en deze vrouwen en mannengroep groeiden. Maar op een zeker moment komen er gedachten boven, moeten we dit nu jaren op dezelfde wijze blijven doen en is dat nu onze roeping?
Langzaam maar zeker kregen we steeds meer de indruk dat we de gebaande paden moesten verlaten en iets groters moesten beginnen. Een kerk opstarten en hoe moet je dan beginnen en is dit dan ook werkelijk Gods bedoeling met ons leven? Deze vragen en nog talloze andere spoelden door ons hoofd en we hadden daar niet gelijk een antwoord op. Natuurlijk baden we ervoor en langzaam maar zeker werden de randvoorwaarden steeds beter. In deze periode had ik, Evert, de mogelijk om afscheid te nemen van het onderwijs door vroegtijdig met de vut te gaan, die regeling was er toen nog. Ik had nu tijd in overvloed. Ik ben toen op zoek gegaan naar een locatie om daar de diensten te kunnen gaan houden en we kwamen uiteindelijk terecht bij d’Alburcht en tot onze grote verbazing stonden de beheerders er niet onwelwillend tegenover. Openstelling op zondag was taboe en dat was ook omschreven in de statuten. Maar juist in die periode “mochten de statuten veranderd worden” en wij stonden precies op tijd bij de beheerders op de stoep. De beheerders hebben dit aangekaart bij het bestuur en deze waren van menig dat als de beheerders het zouden zien zitten, dit voor hen voldoende was om hun fiat te geven. Nu moest de gemeenteraad nog overstag!

Dit was een spannende periode en het verlossende antwoord kwam: jullie mogen als Yeshua gemeente op zondag d’Alburcht gebruiken voor jullie kerkdiensten!
Wonder, toeval, wij geloven dat God daar de hand in heeft gehad en de poorten van d’Alburcht voor ons heeft opengesteld! Op 19 januari 2012 hebben wij bij de notaris de Stichting Evangelische gemeente Yeshua officieel opgericht. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54491460 en ons RSIN nummer is:851325968

Doel van de Yeshua gemeente
Handelingen 2:41-47
‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt, en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam grote vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat iedereen nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hun hart en zij geloofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’
In dit gedeelte wordt de handel en wandel van de eerste gemeente weergeven en zij hielden zich aan de woorden van de apostelen. Als Yeshua gemeente willen wij uitdragen wat bovenstaande is genoemd en dat doen wij op de volgende manieren:

Geloofsbelijdenis
1. Wij geloven dat de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het geinspireerde Woord van God is, zonder fouten in de oorspronkelijke geschriften.
2. Wij geloven in één God, Die zich openbaart in drie personen,Vader,Zoon en Heilige Geest.
3. Wij geloven dat Jezus Christus, volledig God en mens is. Hij is opgewekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij stond op uit de dood. Nu zit Hij aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Middelaar.
4. Wij geloven dat de taak van de Heilige Geest is: het verheerlijken van Jezus Christus en dat Hij rond gaat over deze aarde om het genade aanbod van God aan een ieder aan te bieden.
5. Wij geloven dat de mens naar Gods beeld is geschapen, maar door ongehoorzaamheid een ieder zondaar is geworden. Wij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus en dat je doormiddel van de wedergeboorte een kind van God wordt.
6. Wij geloven dat het huwelijk, van man en vrouw een door God ingesteld verbond is.
7. Wij geloven dat de Bijbel aangeeft dat ieder kind van God door onderdompeling gedoopt moet worden en dat dit gebeurt op het getuigenis van de dopeling, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
8. Wij geloven dat elk kind van God gedoopt moet worden in de Heilige Geest om in de voetsporen en navolging van Jezus Christus te kunnen gaan staan.
9. Wij geloven dat de gaven van de Geest, die worden uitgedeeld aan de gelovigen, nog steeds functioneren en dat door Zijn striemen, wij genezing kunnen ontvangen.
10. Wij geloven dat een ieder die gelooft dat Jezus Christus voor zijn/haar zonden is gestorven en dit aanneemt, deel uitmaakt van het lichaam van Jezus Christus en dat Hij het hoofd is van de kerk.
11. Wij geloven dat doormiddel van het avondmaal, brood en wijn, ons geloof wordt versterkt.
12. Wij geloven dat de 2e komst van Jezus Christus aanstaande is en dat Hij komt om diegene, die nog niet ontslapen zijn, te halen en dat wij dan in een ondeelbaar moment veranderd zullen worden.
13. Wij geloven dat God alle beloften aangaande het volk Israél zal vervullen en dat de gemeente van Jezus Christus niet de plaatsvervanger is geworden.
14. Wij geloven dat wij als kinderen van God de plicht hebben om het evangelie uit te dragen en te verkondigen, aan alle volken.
15. Wij geloven dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van God zal staan, om in rechtvaardigheid geoordeeld / beoordeeld te worden tot eeuwige eer of eeuwige dood.

16. Wij geloven in de hel, een plaats ver verwijderd van God, voor mensen die het aanbod van genade en van redding en verlossing door Jezus Christus hebben afgewezen.

17. Wij geloven dat je als kind van God afgedwaald kunt zijn, wellicht niets meer hebt met Onze Vader, maar dat Hij nog wel wat heeft met jou! Johannes 10: 28-30 ‘Ik zorg ervoor dat ze gered worden, Ik geef hen het eeuwige leven. Niemand kan hen bij Mij weghalen. Want Mijn vader heeft Mij de hoogste macht gegeven, de Vader en Ik zijn samen Een. En niemand kan God de Vader, iets afnemen.’

Bestuur
Het bestuur van de stichting Evangelische Yeshua gemeente bestaat uit vijf personen:
Voorzitter : Evert Vosters
Penningmeester : Arjin Droogendijk
Secretaris : Carla Vosters – van Daalen
Algemeen bestuurslid : Ans Vos
Algemeen bestuurslid : Vacant

Statuten
Statuten stichting Evangelische gemeente Yeshua