Visie

Beleidsplan Yeshua gemeente te Wijk en Aalburg 2014-2018

Inleiding:

Voor u ligt het beleidsplan van de Evangelische gemeente Yeshua te Wijk en Aalburg. In dit plan worden de hoofdlijnen van de gemeente weergeven en natuurlijk is de afstemming  op Zijn wil voor de komende jaren ons uitgangspunt, en kunnen er bepaalde zaken veranderen.

Wij hebben dit plan geschreven, niet alleen omdat dit een voorwaarde is om voor een ANBI bestemming in aanmerking te komen, maar nog veelmeer een doordachte overdenking van de gemeente, die ons door God is  toevertrouwd. Wij kunnen alleen maar in afhankelijkheid van Hem opereren, ons ding doen doormiddel van de leiding van de Heilige Geest die inwonend bij ons is.

 

Ontstaan van de Yeshua gemeente

Wij, Carla en Evert Vosters, zijn op 5 februari 2012 een gemeente gestart. Dat is niet zomaar ontstaan, want een kerk begin je niet, omdat je dat zo leuk lijkt. Een kerk begin je pas als je ‘zeker’ weet dat God je roept voor deze uitzonderlijke taak. Voor ons betekende dit dat wij jaren lang mochten oefenen in de wijngaard van de Heer. Jaren hebben wij onderwijs gegeven aan vrouwen en mannen op het gebied van het geloof. Daarbij stond altijd het volbrachte offer van Jezus Christus centraal. Door Zijn genade zijn we uit de wereld geroepen en een kind van Hem geworden.

Jarenlang hebben wij mogen oefenen op het gebied van onderwijs geven aan mensen die daarvoor belangstelling hadden en deze vrouwen en mannengroep groeiden. Maar op een zeker moment komen er gedachten boven, moeten we dit nu jaren op dezelfde wijze blijven doen en is dat nu onze roeping?

Langzaam maar zeker kregen we steeds meer de indruk dat we de gebaande paden moesten verlaten en iets groters moesten beginnen. Een kerk opstarten en hoe moet je dan beginnen en is dit dan ook werkelijk Gods bedoeling met ons leven?

Deze vragen en nog talloze andere spoelden door ons hoofd en we hadden daar niet gelijk een antwoord op. Natuurlijk baden we ervoor en langzaam maar zeker werden de randvoorwaarden steeds beter. In deze periode had ik de mogelijk om afscheid te nemen van het onderwijs door vroegtijdig met de fut te gaan, die regeling was er toen nog. Ik had nu tijd in overvloed. Ik ben toen op zoek gegaan naar een locatie om daar de diensten te kunnen gaan houden en we kwamen uiteindelijk terecht bij d’Alburcht en tot onze grote verbazing stonden de beheerders er niet onwelwillend tegenover. Openstelling op zondag  was taboe en dat was ook omschreven in de statuten.

Maar juist in die perioden “mochten de statuten veranderd worden” en wij stonden precies op tijd bij de beheerders op de stoep. De beheerders hebben dit aangekaart bij het bestuur en deze waren van menig dat als de beheerders het zouden zien zitten, dit voor hen voldoende was om hun fiat te geven. Nu moest de gemeenteraad nog overstag!

Dit was een spannende periode en het verlossende antwoord kwam: jullie mogen als Yeshua gemeente op zondag d’Alburcht gebruiken voor jullie kerkdiensten!

Wonder, toeval, wij geloven dat God daar de hand in heeft gehad en de poorten van d’Alburcht voor ons heeft opengesteld!

Op 19 januari 2012 hebben wij bij de notaris de Stichting Evangelische gemeente Yeshua officieel opgericht. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54491460 en ons RSIN nummer is:851325968

 

Doel van de Yeshua gemeente

Handelingen 2:41-47

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, bijbel2werden gedoopt, en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam grote vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat iedereen nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hun hart en zij geloofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

In dit gedeelte wordt de handel en wandel van de eerste gemeente weergeven en zij hielden zich aan hielden zich aan de woorden van de apostelen. Met ander woorden , zij brachten in de praktijk wat Jezus Christus hen had geleerd en het gevolg was dat zij genade vonden bij heel het volk! Gelovigen en ongelovigen waren onder de indruk van wat deze groep mensen in de praktijk lieten zien! Met als gevolg dat er dagelijks mensen tot bekering kwamen.

Als Yeshua gemeente willen uitdragen wat zoeven is genoemd en dat doen wij op de volgende manieren.

 

Doel en middelen

 • Ongelovigen op te roepen om zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Jezus Christus te laten dopen doormiddel van de onderdompeling en deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.
 • De gelovigen op te bouwen en toe te rusten tot dienstbaarheid aan de naaste.
 • Diaconale en pastorale nood te ledigen
 • Het verrichten van al hetgeen met de vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Praktische invulling van de doelen

 • Het organiseren van bijeenkomsten onder de naam “Evangelische gemeente Yeshua”, waarin lofprijzing en Het Woord van God centraal staat.
 • Het organiseren van Bijbelstudie en gebedsavonden.
 • Het organiseren van kinder en jeugdwerk
 • Het uitoefenen van evangelisatie en zendingswerk
 • Het bijeenbrengen van de benodigde gelden om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken
 • Alle overige “wettige” middelen die het doel van de stichting bevorderen.

 

Kinderdienst

Iedere  zondag   hebben de kinderen van de Yeshua gemeente hun eigen Kinderdienst.

Eerst zingen ze gezellig mee met de gemeente en na de lofprijs komen de kinderen naar voren voor gebed.

Na het gebed gaan ze naar hun eigen zaal.

Ons doel voor de kinderdienst is om de kinderen dichter bij God te brengen. We willen graag dat de kinderen een relatie met God krijgen en ze alles wat ze leren kunnen toepassen in hun eigen leven. We werken uit de Parel methodes van Timotheüs. De kinderen beginnen altijd in de kring voor gebed en een kort gesprekje/ liedje, daarna volgt het Bijbelverhaal. Na het Bijbelverhaal gaan de kinderen aan de slag met de verwerkingsopdracht. Vaak is dit een knutselwerkje dat door de leiding uit is gekozen. Kortom er is tijd voor serieuze gesprekken, maar ook voor gezelligheid en knutselen.

 

Lionsclub

De Lionsclub is opgericht voor de pas bekeerden en de (ex) verslaafden in de gemeente.

Wij bespreken op donderdagavond om de 14 dagen de vraag die een ieder persoonlijk aan God zou willen stellen en kijken ook iedere keer als we bij elkaar komen wat de Heer voor positiefs in de afgelopen 2 weken heeft gedaan voor een ieder van ons.

Daarna behandelen wij de studiegids “Moeiteloos veranderen” van Andrew Wommack en sluiten af met een gebed voor en met elkaar.

 

Master Club

Op de Master Club onderwijsavonden hebben we het met de jongeren o.a. over Jezus, geloven, de Heilige Geest. Maar ook over meer praktische onderwerpen zoals relaties, andere godsdiensten, vrijetijdsbesteding  enz.

Met deze avonden willen we graag dat jongeren groeien in hun geloof en dat er een sterk fundament wordt gelegd in hun relatie met God.

De leidraad die we hiervoor gebruiken is het woord van God, de Bijbel.

De avonden worden één keer in de twee weken gehouden bij

fam. Droogendijk.

 

YMCA

Y.M.C.A. staat voor Yeshua Master Club Aalburg. Dit zijn jeugdavonden voor jongens en meiden van 14 tot 20 jaar. Tijdens deze avonden is er anderhalf uur tijd om het met elkaar te hebben over het Jezus, over God en over de Heilige Geest en over geloven en over hoe je daar zelf instaat.

Daarna is de rest van de avond vrij om met elkaar nog gezellig een film te kijken of iets anders leuks te doen.

Deze avonden worden gehouden om de christelijke jeugd dichterbij elkaar te krijgen. Toen wij dit opstartte, hebben we nagedacht over hoe het was en wat er was toen wij tieners waren. Wat wij toen gemerkt hebben, is dat er toen, in onze tienerjaren, weinig te doen was voor christelijke jongeren en dit willen we nu veranderen!

Onze visie is dat de christelijke jeugd met elkaar kan relaxen, maar ook kan praten over het geloof of over hetgeen wat ze daarin tegenkomen en waar ze vragen over hebben. Ook is er ruimte om jouw persoonlijke problemen of moeiten te delen.

De avonden worden om beurten gehouden bij één van de tieners thuis. Het is dan de bedoeling dat de tiener, bij wie het gehouden wordt, iets voorbereid voor deze avond. De data waar het nu gehouden wordt tot december staan in de agenda.

 

Pastoraat

In onze gemeente bieden wij de “De stappen naar vrijheid” aan. iedere gelovige  in onze gemeente heeft de mogelijkheid om deze stappen onder begeleiding te doen.

Als je Christus hebt aangenomen als jouw Redder, dan heeft Hij je al vrijgemaakt door zijn overwinning over zonde en dood aan het kruis. Maar het kan zijn dat je die vrijheid niet ervaart, dat er nog blokkades zijn om in die vrijheid te opereren. Doormiddel van deze stappen wordt je je meer bewust hoe dit nu precies werkt en het is een middel om persoonlijk en geestelijke problemen op te lossen, die ervoor zorgen dat je die vrijheid niet ervaart.

In deze stappen worden belangrijke zaken tussen jou en God aangepakt en jouw beslissing om te belijden, vergeven te verwerpen en op te geven, is de taak van ieder gelovige, en zet jou vrij. Geeft je de vrijheid in Christus terug.

Onderwerpen in de stappen: Vals tegenover echt – Bedrog tegenover de waarheid- Bitterheid tegenover vergeving – Rebellie tegenover onderwerping- Trots tegenover nederigheid- vloek  tegenover zegen Gebondenheid tegenover vrijheid- Je vrijheid in Christus behouden.

 

Communicatie met de gemeenteleden

 • Minimaal een maal per jaar wordt er een gemeenteavond belegd waar een toelichting wordt gegeven over het beleid van de gemeente en waar gemeenteleden ook hun zegje mogen doen
 • Mededingen worden voor de dienst afgekondigd
 • Ook op de website staan de nodige gegevens
 • Er is ook een permanent mededelingenbord aanwezig
 • Indien nodig wordt de mail gebruikt

 

Vermogen van de stichting

 • Wordt verkregen door giften van de gemeenteleden
 • Opbrengsten van collecten
 • Erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.

De stichting voorziet in haar eigen financiële behoeften en de binnen gekomen giften komen ten bate van de stichting en is voldoende om de stichting draaiende te houden.

Ik verwijs naar de eerste gemeente uit het boek Handelingen waar wordt gesproken over de betrokkenheid van de gemeente leden in geldelijk en materieel opzicht.

Het vermogen van de stichting bestaat verder uit boeken, cd’s, dvd’s en andere materialen die gebruikt worden tijdens de eredienst. Tevens bezitten wij een laptop en beamer.

De secretaris en penningmeester zijn gerechtigd om uitgaven te doen.

 

Het bestuur van de Stichting

 • Evert Vosters- voorzitter
 • Secretaris-op dit moment vacant
 • Arjin Droogendijk- penningmeester
 • Ans Vos- Algemeen bestuurslid
 • Algemeen bestuurslid vacant

 

Onze Stichting staat geregistreerd (ANBI) onder het nummer: 8513.25.968