Geloofs Belijdenis

Geloofsbelijdenis van de Evangelische gemeente Yeshua

1.  Wij geloven dat de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het geinspireerde Woord van God is, zonder fouten in de oorspronkelijke geschriften.

2.  Wij geloven in één God, Die zich openbaart in drie personen,Vader,Zoon en Heilige Geest.

3.  Wij geloven dat Jezus Christus, volledig God en mens is. Hij is opgewekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij stond op uit de dood. nu zit Hij aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Middelaar.

4.  Wij geloven dat de taak van de Heilige Geest is: het verheerlijken van Jezus Christus en dat Hij rond gaat over deze aarde om het genade bijbelaanbod van God aan een ieder aan te bieden.

5.  Wij geloven dat de mens naar Gods beeld is geschapen, maar door ongehoorzaamheid een ieder zondaar is geworden. Wij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus en dat je doormiddel van de wedergeboorte een kind van God wordt.

6.  Wij geloven dat het huwelijk, van man en vrouw een door God ingesteld verbond is.

7.  Wij geloven dat de Bijbel aangeeft dat ieder kind van God door onderdompeling gedoopt moet worden en dat dit gebeurt op het getuigenis van de dopeling, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

8.  Wij geloven dat elk kind van God gedoopt moet worden in de Heilige Geest om in de voetsporen en navolging van Jezus Christus te kunnen gaan staan.

9.  Wij geloven dat de gaven van de Geest, die worden uitgedeeld aan de gelovigen, nog steeds functioneren en dat door Zijn striemen, wij genezing kunnen ontvangen.

10. Wij geloven dat een ieder die gelooft dat Jezus Christus voor zijn/haar zonden is gestorven en dit aanneemt, deel uitmaakt van het lichaam van Jezus Christus en dat Hij het hoofd is van de kerk.

11. Wij geloven dat doormiddel van het avondmaal, brood en wijn, ons geloof wordt versterkt.

12. Wij geloven dat de 2e komst van Jezus Christus aanstaande is en dat Hij komt om diegene, die nog niet ontslapen zijn, te halen en dat wij dan in een ondeelbaar moment veranderd zullen worden.

13. Wij geloven dat God alle beloften aangaande het volk Israél zal vervullen en dat de gemeente van Jezus Christus niet de plaatsvervanger is geworden.

14. Wij geloven dat wij als kinderen van God de plicht hebben om het evangelie uit te dragen en te verkondigen, aan alle volken.

15. Wij geloven dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van God zal staan, om in rechtvaardigheid geoordeeld / beoordeeld te worden tot eeuwige eer of eewige dood.

16. Wij geloven in de hel, een plaats ver verwijderd van God, voor mensen die het aanbod van genade en van redding en verlossing door Jezus Christus hebben afgewezen.