Doop

De betekenis van de volwassendoop.
Doordat Jezus aan het kruis de straf voor onze zonden droeg, ontvangen wij vergeving en kunnen wij met God verzoend worden. Doordat Jezus opstond uit de dood, ontvangen ook wij een nieuw en eigen leven. Met de doop aanvaarden we Christus als onze Verlosser. De doop symboliseert de begrafenis van de ‘oude ik’. In het Nieuwe Testament is het Griekse woord voor dopen baptizo. De letterlijke betekenis daarvan is ‘onderdompelen’. De apostel Paulus schreef: “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen” Rom. 6:3-4.

Steeds weer herhaalt zich de geschiedenis van de mensheid: net als in het verhaal over het paradijs proberen mensen zich los te maken van de afhankelijkheid van God. Mensen willen hun eigen weg gaan. Het water van de doop wijst heen naar de vergeving en bevrijding daarvan. Je begint als het ware aan een nieuw leven. In de vroege kerk was de doop dag op Pasen: bij het aanbreken van de opstanding dag vond de doop plaats. De dopelingen kregen daarna een wit kleed aan, ‘het kleed der gerechtigheid’. Daarmee wilde men duidelijk maken dat er een ‘nieuwe mens’ was opgestaan: de kleur wit symboliseert reinheid, zuiverheid en feest. De doop door onderdompeling laat dit beeld heel duidelijk zien: we gaan het watergraf in als oud mens en komen er vernieuwd uit. De doop vervult ons met grote dankbaarheid voor Christus. Hij is het die ons oude leven heeft weggedaan en ons een nieuw leven geeft.

De doop is een begrafenis van je oude leven en een opstanding met Christus in je nieuwe leven. Bij de begrafenis verdwijnt het lichaam geheel onder de grond, zo ook bij de doop, het lichaam gaat helemaal onder water. De doop is ‘je bekleden’ met Christus. Gal.3:27 “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”. In het zondige kleed van onze oude natuur kunnen we God niet behagen, daarom moeten we het afleggen. In plaats van dat oude kleed moeten we ons bekleden met Christus, Hij biedt ons de mantel “der gerechtigheid” aan. (Jes.61.10). In de doop dus, worden we bekleed met de gerechtigheid van Christus, zodat God niet meer onze oude zondige natuur ziet, maar de gerechtigheid van Zijn Zoon. Lees ook 1 Kor.1:30a en Col.3:3.
Maar het bekleden met Jezus Christus lijkt ongelooflijk moeilijk. Het bekleden van Jezus Christus  betekent dat wij ons als Jezus gaan gedragen, dat wij steeds meer op Hem gaan gelijken, qua gedrag-houding-bewogenheid-liefde , kortom ons karakter gaat steeds meer op Hem gelijken. Gij geheel anders . Gij hebt Christus leren kennen.

Vóór het doopfeest geven wij aan de aspirant dopelingen en aan geïnteresseerden in de doop, een stukje Bijbels onderwijs over de volwassen doop. Dit wordt in overleg met elkaar op 2 avonden gegeven. Van iedere doop wordt een prachtig feest gemaakt met een after party en buffet.